Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
vánoční provoz 2019
1.11.2019

Vážení rodiče, 

v době vánočních prázdnim od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019 bude MŠ mimo provoz.

Vánoční provoz zajišťuje MŠ SOUKENICKÁ - Informace u třídních učitelek.

Mapa webu
A
A
A

Úplata

Zobrazeno: 1314x |
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059, okres Most podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 v částce 490,- Kč měsíčně.

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

V případě, že zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči nebo rodiči náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku) a poté na konci každého čtvrtletí, bude rozhodnutím ředitelky osvobozen od úplaty. Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O prominutí úplaty vydává ředitelka školy rozhodnutí.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce bezhotovostně na účet dané mateřské školy, variabilní symbol přidělí každému dítěti na dobu docházky do MŠ vedení MŠ. V hotovosti je možné platit pouze po dohodě s ředitelkou školy/se zástupkyní ředitelky.