Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Aktuality
informace pro rodiče
10.3.2020

VÁŽENÍ RODIČE,

v souladu s nařízením vlády a jednání pracovní skupiny krizového štábu města Litvínov si dovoluji vám poskytnout aktuální informace, které jsou dostupné nyní krátce po vyhlášení povinnosti ukončit  činnost základních a středních škol.

Zákaz byl vydán s platností  od středy 11. března 2020 a týká se osobní přítomnosti žáků a studentů.

Činnost mateřských škol zakázaná nebyla bez ohledu, zda jejich kapacita převyšuje počet 100 dětí, neboť dle vyjádření ministra zdravotnictví Mgr. Adama Vojtěcha se nejedná o velké kolektivy dětí.

Děti budou do mateřské školy přijímány pouze bez příznaků respiračních onemocnění.

Stejně může pokračovat vzdělávání v základní umělecké škole, jen je třeba dbát na ustanovení k aktivitám s účastí nad 100 osob.

ZÁKAZ BYL VYDÁN NA DOBU NEURČITOU,

TEDY DO ODVOLÁNÍ.

Zároveň v souladu s nařízením vlády se ruší všechny akce, kde se předpokládá účast na 100 lidí (divadla pořádané školou, vystoupení dětí, atd.).

Doporučujeme rodičům sledovat stránky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví a oficiální média.

Mapa webu
A
A
A

Úplata

Zobrazeno: 1428x |
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059, okres Most podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 v částce 490,- Kč měsíčně.

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

V případě, že zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči nebo rodiči náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku) a poté na konci každého čtvrtletí, bude rozhodnutím ředitelky osvobozen od úplaty. Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O prominutí úplaty vydává ředitelka školy rozhodnutí.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce bezhotovostně na účet dané mateřské školy, variabilní symbol přidělí každému dítěti na dobu docházky do MŠ vedení MŠ. V hotovosti je možné platit pouze po dohodě s ředitelkou školy/se zástupkyní ředitelky.